ಸುದ್ದಿ

 • Post time: Dec-20-2018

  Air damper is the air suspension. The principle is to use the rigidity of the closed air in the air spring to be compressed, that is, as the air spring is continuously compressed, its stiffness gradually increases, and at the same time, its internal gas is compressed with the air spring or Extend...ಓದಿ »

 • Post time: Dec-18-2018

  The air spring is filled with compressed air in a sealed container, and its elasticity is achieved by the compressibility of the gas. The air spring has ideal nonlinear elastic characteristics. After the height adjustment device is installed, the height of the vehicle does not change with the inc...ಓದಿ »

 • Post time: Dec-13-2018

  Air filters are generally cleaned every 5,000 km. When cleaning, the filter element should be taken out and gently tapped on the end face. Use compressed air to blow from the inside out to remove the dust on the filter element. Do not wash it with gasoline or water. The paper filter must be repla...ಓದಿ »

 • Post time: Nov-22-2018

  How to modify the car shock absorber spring?   The modification of the spring is mainly to improve the handling, that is, to use a harder spring or a shorter spring. The spring controls a lot of factors related to handling, and changes in the spring can cause very complex changes in handling...ಓದಿ »

 • Post time: Nov-19-2018

  Springs are used in many places, such as: engine: valve spring, pressure spring in belt tensioner, spring body inside hydraulic tappet: glass lifter, inner cover lock spring, cover rod hydraulic rod inner stop spring, Rear view mirror return spring, seat spring chassis: shock absorber internal sp...ಓದಿ »

 • Post time: Sep-08-2018

  Air suspension is used in place of conventional steel springs in passenger cars, and in heavy vehicle applications such as buses and trucks. It is broadly used on semi trailers and trains (primarily passenger trains). One application was on EMD‘s experimental Aerotrain. The purpose of air s...ಓದಿ »

 • Post time: Aug-25-2018

  The air spring purchasing season has arrived, we have entered the production peak season. ಓದಿ »

 • Post time: Jul-26-2018

    Hard working,enjoy playing.We are professional team.Looking for air spring?Just contact me. ಓದಿ »

 • Post time: Jul-14-2018

  Advantages of Air spring : (1) due to the large vertical flexibility of the air spring, the self vibration frequency of the body can be reduced to less than 1 Hz, and (2) the air spring has nonlinear characteristics and is designed according to the need. It (3) when the air spring and the high co...ಓದಿ »

 • Post time: Jul-06-2018

  We sold 200,000 air springs last month! ಓದಿ »

 • Post time: Jun-30-2018

          ಓದಿ »

 • The company’s monthly activities.
  Post time: Jun-07-2018

  The company’s monthly activities.If you want to buy air springs, please feel free to contact me. ಓದಿ »

 • Why should the air spring be used for shock absorption?
  Post time: May-25-2018

  When it comes to the word “shock absorption”, we believe we are all familiar with it, especially in the automotive industry. The shock absorber or air bag is an indispensable part of the auto parts. In order to make the car more smooth and comfortable in the course of driving, of cour...ಓದಿ »

 • Post time: May-15-2018

  1. Air suspension system includes air spring, shock absorber, guide mechanism and body height control system. 2. Air suspension system generally adopts cystic air spring. 3. The shock absorber is mainly used to attenuate the vibration of the body. 4. The guiding mechanism is composed of the longi...ಓದಿ »

 • Post time: May-09-2018

  With the continuous development of automobile science and technology, more and more advanced technologies are being loaded on automobiles. As a technology that has been commonly used in large passenger cars and high-end automobiles in recent years, air springs have gradually become popular in Chi...ಓದಿ »

 • Post time: Apr-26-2018

  The air springs on the truck are more likely to wear out after a long period of use because of the heavy load. Due to the natural aging of rubber, small cracks will appear along the circumference. If the fabric layer is exposed in the crack, the air spring needs to be changed in time, regardless ...ಓದಿ »

 • Post time: Apr-20-2018

  Started choose the air spring, about the role of the air spring, performance and application fields, etc., seems to be covered with a layer of the veil, about its various aspects are not fully understanding, relying on its own strength and experience to choose to the air spring to meet their need...ಓದಿ »

 • Post time: Apr-11-2018

  1. advantages and disadvantages: Air type shock absorber vibration isolation efficiency is the highest vibration isolator, and the effect of the rubber is better than spring, vibration isolation efficiency is very high, small volume, easy to install, disadvantage is the need to check once half a ...ಓದಿ »

 • Post time: Apr-11-2018

  The air spring is an inflatable rubber spring that is filled with compressed air in a flexible sealed container and is elastic through the compressibility of air.Therefore, the air tightness is high.The air spring sealing method is generally two kinds of screw fastening and pressure self-sealing,...ಓದಿ »

 • ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ ಅಮಾನತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು | ವಾಯು ಅಕ್ಷಾಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ
  ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜನವರಿ-04-2018

  ವಾಯು ಅಮಾನತು ಏನು? ಏರ್ ಅಮಾನತು ಉಕ್ಕಿನ ವಸಂತ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಗೆ, ಎಲೆ ಅಥವಾ ತಿರುಚಿದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸುರುಳಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗುಗಳಿರದ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳ ವಾಹನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ತಿರುಚಿದ ವಸಂತ ಮತ್ತು ವಾಯು ಬಾ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಮಾನತಿಗೆ ...ಓದಿ »

 • ಏರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ
  ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜನವರಿ-04-2018

  ಏರ್ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು, ಏಕಾಂಗಿತನ, ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರಬ್ಬರಿನ ಕಲವು ಅಥವಾ ತೋಳು ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುರುಳಿ ವಸಂತ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ವಾಹನ ಅಕ್ಷಾಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಖೀಯ ಅಥವಾ ಕೋನೀಯ actua ಕಂಪನ ವಿಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ...ಓದಿ »

WhatsApp Online Chat !